r7s打电话对方听不见:Windows Message Codes

来源:百度文库 编辑:都市新闻网 时间:2020/04/09 15:33:14

Windows Message Codes

Sorted by Name Sorted by Code Message Code
Code Message WM_ACTIVATE 0x0006
0x0000 WM_NULL WM_ACTIVATEAPP 0x001C
0x0001 WM_CREATE WM_AFXFIRST 0x0360
0x0002 WM_DESTROY WM_AFXLAST 0x037F
0x0003 WM_MOVE WM_APP 0x8000
0x0005 WM_SIZE WM_APPCOMMAND 0x0319
0x0006 WM_ACTIVATE WM_ASKCBFORMATNAME 0x030C
0x0007 WM_SETFOCUS WM_CANCELJOURNAL 0x004B
0x0008 WM_KILLFOCUS WM_CANCELMODE 0x001F
0x000A WM_ENABLE WM_CAPTURECHANGED 0x0215
0x000B WM_SETREDRAW WM_CHANGECBCHAIN 0x030D
0x000C WM_SETTEXT WM_CHANGEUISTATE 0x0127
0x000D WM_GETTEXT WM_CHAR 0x0102
0x000E WM_GETTEXTLENGTH WM_CHARTOITEM 0x002F
0x000F WM_PAINT WM_CHILDACTIVATE 0x0022
0x0010 WM_CLOSE WM_CLEAR 0x0303
0x0011 WM_QUERYENDSESSION WM_CLOSE 0x0010
0x0013 WM_QUERYOPEN WM_COMMAND 0x0111
0x0016 WM_ENDSESSION WM_COMMNOTIFY 0x0044
0x0012 WM_QUIT WM_COMPACTING 0x0041
0x0014 WM_ERASEBKGND WM_COMPAREITEM 0x0039
0x0015 WM_SYSCOLORCHANGE WM_CONTEXTMENU 0x007B
0x0018 WM_SHOWWINDOW WM_COPY 0x0301
0x001A WM_WININICHANGE WM_COPYDATA 0x004A
0x001A WM_SETTINGCHANGE WM_CREATE 0x0001
0x001B WM_DEVMODECHANGE WM_CTLCOLORBTN 0x0135
0x001C WM_ACTIVATEAPP WM_CTLCOLORDLG 0x0136
0x001D WM_FONTCHANGE WM_CTLCOLOREDIT 0x0133
0x001E WM_TIMECHANGE WM_CTLCOLORLISTBOX 0x0134
0x001F WM_CANCELMODE WM_CTLCOLORMSGBOX 0x0132
0x0020 WM_SETCURSOR WM_CTLCOLORSCROLLBAR 0x0137
0x0021 WM_MOUSEACTIVATE WM_CTLCOLORSTATIC 0x0138
0x0022 WM_CHILDACTIVATE WM_CUT 0x0300
0x0023 WM_QUEUESYNC WM_DEADCHAR 0x0103
0x0024 WM_GETMINMAXINFO WM_DELETEITEM 0x002D
0x0026 WM_PAINTICON WM_DESTROY 0x0002
0x0027 WM_ICONERASEBKGND WM_DESTROYCLIPBOARD 0x0307
0x0028 WM_NEXTDLGCTL WM_DEVICECHANGE 0x0219
0x002A WM_SPOOLERSTATUS WM_DEVMODECHANGE 0x001B
0x002B WM_DRAWITEM WM_DISPLAYCHANGE 0x007E
0x002C WM_MEASUREITEM WM_DRAWCLIPBOARD 0x0308
0x002D WM_DELETEITEM WM_DRAWITEM 0x002B
0x002E WM_VKEYTOITEM WM_DROPFILES 0x0233
0x002F WM_CHARTOITEM WM_ENABLE 0x000A
0x0030 WM_SETFONT WM_ENDSESSION 0x0016
0x0031 WM_GETFONT WM_ENTERIDLE 0x0121
0x0032 WM_SETHOTKEY WM_ENTERMENULOOP 0x0211
0x0033 WM_GETHOTKEY WM_ENTERSIZEMOVE 0x0231
0x0037 WM_QUERYDRAGICON WM_ERASEBKGND 0x0014
0x0039 WM_COMPAREITEM WM_EXITMENULOOP 0x0212
0x003D WM_GETOBJECT WM_EXITSIZEMOVE 0x0232
0x0041 WM_COMPACTING WM_FONTCHANGE 0x001D
0x0044 WM_COMMNOTIFY WM_GETDLGCODE 0x0087
0x0046 WM_WINDOWPOSCHANGING WM_GETFONT 0x0031
0x0047 WM_WINDOWPOSCHANGED WM_GETHOTKEY 0x0033
0x0048 WM_POWER WM_GETICON 0x007F
0x004A WM_COPYDATA WM_GETMINMAXINFO 0x0024
0x004B WM_CANCELJOURNAL WM_GETOBJECT 0x003D
0x004E WM_NOTIFY WM_GETTEXT 0x000D
0x0050 WM_INPUTLANGCHANGEREQUEST WM_GETTEXTLENGTH 0x000E
0x0051 WM_INPUTLANGCHANGE WM_HANDHELDFIRST 0x0358
0x0052 WM_TCARD WM_HANDHELDLAST 0x035F
0x0053 WM_HELP WM_HELP 0x0053
0x0054 WM_USERCHANGED WM_HOTKEY 0x0312
0x0055 WM_NOTIFYFORMAT WM_HSCROLL 0x0114
0x007B WM_CONTEXTMENU WM_HSCROLLCLIPBOARD 0x030E
0x007C WM_STYLECHANGING WM_ICONERASEBKGND 0x0027
0x007D WM_STYLECHANGED WM_IME_CHAR 0x0286
0x007E WM_DISPLAYCHANGE WM_IME_COMPOSITION 0x010F
0x007F WM_GETICON WM_IME_COMPOSITIONFULL 0x0284
0x0080 WM_SETICON WM_IME_CONTROL 0x0283
0x0081 WM_NCCREATE WM_IME_ENDCOMPOSITION 0x010E
0x0082 WM_NCDESTROY WM_IME_KEYDOWN 0x0290
0x0083 WM_NCCALCSIZE WM_IME_KEYLAST 0x010F
0x0084 WM_NCHITTEST WM_IME_KEYUP 0x0291
0x0085 WM_NCPAINT WM_IME_NOTIFY 0x0282
0x0086 WM_NCACTIVATE WM_IME_REQUEST 0x0288
0x0087 WM_GETDLGCODE WM_IME_SELECT 0x0285
0x0088 WM_SYNCPAINT WM_IME_SETCONTEXT 0x0281
0x00A0 WM_NCMOUSEMOVE WM_IME_STARTCOMPOSITION 0x010D
0x00A1 WM_NCLBUTTONDOWN WM_INITDIALOG 0x0110
0x00A2 WM_NCLBUTTONUP WM_INITMENU 0x0116
0x00A3 WM_NCLBUTTONDBLCLK WM_INITMENUPOPUP 0x0117
0x00A4 WM_NCRBUTTONDOWN WM_INPUT 0x00FF
0x00A5 WM_NCRBUTTONUP WM_INPUTLANGCHANGE 0x0051
0x00A6 WM_NCRBUTTONDBLCLK WM_INPUTLANGCHANGEREQUEST 0x0050
0x00A7 WM_NCMBUTTONDOWN WM_KEYDOWN 0x0100
0x00A8 WM_NCMBUTTONUP WM_KEYFIRST 0x0100
0x00A9 WM_NCMBUTTONDBLCLK WM_KEYLAST 0x0108
0x00AB WM_NCXBUTTONDOWN WM_KEYLAST 0x0109
0x00AC WM_NCXBUTTONUP WM_KEYUP 0x0101
0x00AD WM_NCXBUTTONDBLCLK WM_KILLFOCUS 0x0008
0x00FF WM_INPUT WM_LBUTTONDBLCLK 0x0203
0x0100 WM_KEYFIRST WM_LBUTTONDOWN 0x0201
0x0100 WM_KEYDOWN WM_LBUTTONUP 0x0202
0x0101 WM_KEYUP WM_MBUTTONDBLCLK 0x0209
0x0102 WM_CHAR WM_MBUTTONDOWN 0x0207
0x0103 WM_DEADCHAR WM_MBUTTONUP 0x0208
0x0104 WM_SYSKEYDOWN WM_MDIACTIVATE 0x0222
0x0105 WM_SYSKEYUP WM_MDICASCADE 0x0227
0x0106 WM_SYSCHAR WM_MDICREATE 0x0220
0x0107 WM_SYSDEADCHAR WM_MDIDESTROY 0x0221
0x0109 WM_UNICHAR WM_MDIGETACTIVE 0x0229
0x0109 WM_KEYLAST WM_MDIICONARRANGE 0x0228
0x0108 WM_KEYLAST WM_MDIMAXIMIZE 0x0225
0x010D WM_IME_STARTCOMPOSITION WM_MDINEXT 0x0224
0x010E WM_IME_ENDCOMPOSITION WM_MDIREFRESHMENU 0x0234
0x010F WM_IME_COMPOSITION WM_MDIRESTORE 0x0223
0x010F WM_IME_KEYLAST WM_MDISETMENU 0x0230
0x0110 WM_INITDIALOG WM_MDITILE 0x0226
0x0111 WM_COMMAND WM_MEASUREITEM 0x002C
0x0112 WM_SYSCOMMAND WM_MENUCHAR 0x0120
0x0113 WM_TIMER WM_MENUCOMMAND 0x0126
0x0114 WM_HSCROLL WM_MENUDRAG 0x0123
0x0115 WM_VSCROLL WM_MENUGETOBJECT 0x0124
0x0116 WM_INITMENU WM_MENURBUTTONUP 0x0122
0x0117 WM_INITMENUPOPUP WM_MENUSELECT 0x011F
0x011F WM_MENUSELECT WM_MOUSEACTIVATE 0x0021
0x0120 WM_MENUCHAR WM_MOUSEFIRST 0x0200
0x0121 WM_ENTERIDLE WM_MOUSEHOVER 0x02A1
0x0122 WM_MENURBUTTONUP WM_MOUSELAST(2K,XP,2k3) 0x020D
0x0123 WM_MENUDRAG WM_MOUSELAST(95) 0x0209
0x0124 WM_MENUGETOBJECT WM_MOUSELAST(NT4,98) 0x020A
0x0125 WM_UNINITMENUPOPUP WM_MOUSELEAVE 0x02A3
0x0126 WM_MENUCOMMAND WM_MOUSEMOVE 0x0200
0x0127 WM_CHANGEUISTATE WM_MOUSEWHEEL 0x020A
0x0128 WM_UPDATEUISTATE WM_MOVE 0x0003
0x0129 WM_QUERYUISTATE WM_MOVING 0x0216
0x0132 WM_CTLCOLORMSGBOX WM_NCACTIVATE 0x0086
0x0133 WM_CTLCOLOREDIT WM_NCCALCSIZE 0x0083
0x0134 WM_CTLCOLORLISTBOX WM_NCCREATE 0x0081
0x0135 WM_CTLCOLORBTN WM_NCDESTROY 0x0082
0x0136 WM_CTLCOLORDLG WM_NCHITTEST 0x0084
0x0137 WM_CTLCOLORSCROLLBAR WM_NCLBUTTONDBLCLK 0x00A3
0x0138 WM_CTLCOLORSTATIC WM_NCLBUTTONDOWN 0x00A1
0x0200 WM_MOUSEFIRST WM_NCLBUTTONUP 0x00A2
0x0200 WM_MOUSEMOVE WM_NCMBUTTONDBLCLK 0x00A9
0x0201 WM_LBUTTONDOWN WM_NCMBUTTONDOWN 0x00A7
0x0202 WM_LBUTTONUP WM_NCMBUTTONUP 0x00A8
0x0203 WM_LBUTTONDBLCLK WM_NCMOUSEHOVER 0x02A0
0x0204 WM_RBUTTONDOWN WM_NCMOUSELEAVE 0x02A2
0x0205 WM_RBUTTONUP WM_NCMOUSEMOVE 0x00A0
0x0206 WM_RBUTTONDBLCLK WM_NCPAINT 0x0085
0x0207 WM_MBUTTONDOWN WM_NCRBUTTONDBLCLK 0x00A6
0x0208 WM_MBUTTONUP WM_NCRBUTTONDOWN 0x00A4
0x0209 WM_MBUTTONDBLCLK WM_NCRBUTTONUP 0x00A5
0x0209 WM_MOUSELAST(95) WM_NCXBUTTONDBLCLK 0x00AD
0x020A WM_MOUSEWHEEL WM_NCXBUTTONDOWN 0x00AB
0x020A WM_MOUSELAST(NT4,98) WM_NCXBUTTONUP 0x00AC
0x020B WM_XBUTTONDOWN WM_NEXTDLGCTL 0x0028
0x020C WM_XBUTTONUP WM_NEXTMENU 0x0213
0x020D WM_XBUTTONDBLCLK WM_NOTIFY 0x004E
0x020D WM_MOUSELAST(2K,XP,2k3) WM_NOTIFYFORMAT 0x0055
0x0210 WM_PARENTNOTIFY WM_NULL 0x0000
0x0211 WM_ENTERMENULOOP WM_PAINT 0x000F
0x0212 WM_EXITMENULOOP WM_PAINTCLIPBOARD 0x0309
0x0213 WM_NEXTMENU WM_PAINTICON 0x0026
0x0214 WM_SIZING WM_PALETTECHANGED 0x0311
0x0215 WM_CAPTURECHANGED WM_PALETTEISCHANGING 0x0310
0x0216 WM_MOVING WM_PARENTNOTIFY 0x0210
0x0218 WM_POWERBROADCAST WM_PASTE 0x0302
0x0219 WM_DEVICECHANGE WM_PENWINFIRST 0x0380
0x0220 WM_MDICREATE WM_PENWINLAST 0x038F
0x0221 WM_MDIDESTROY WM_POWER 0x0048
0x0222 WM_MDIACTIVATE WM_POWERBROADCAST 0x0218
0x0223 WM_MDIRESTORE WM_PRINT 0x0317
0x0224 WM_MDINEXT WM_PRINTCLIENT 0x0318
0x0225 WM_MDIMAXIMIZE WM_QUERYDRAGICON 0x0037
0x0226 WM_MDITILE WM_QUERYENDSESSION 0x0011
0x0227 WM_MDICASCADE WM_QUERYNEWPALETTE 0x030F
0x0228 WM_MDIICONARRANGE WM_QUERYOPEN 0x0013
0x0229 WM_MDIGETACTIVE WM_QUERYUISTATE 0x0129
0x0230 WM_MDISETMENU WM_QUEUESYNC 0x0023
0x0231 WM_ENTERSIZEMOVE WM_QUIT 0x0012
0x0232 WM_EXITSIZEMOVE WM_RBUTTONDBLCLK 0x0206
0x0233 WM_DROPFILES WM_RBUTTONDOWN 0x0204
0x0234 WM_MDIREFRESHMENU WM_RBUTTONUP 0x0205
0x0281 WM_IME_SETCONTEXT WM_RENDERALLFORMATS 0x0306
0x0282 WM_IME_NOTIFY WM_RENDERFORMAT 0x0305
0x0283 WM_IME_CONTROL WM_SETCURSOR 0x0020
0x0284 WM_IME_COMPOSITIONFULL WM_SETFOCUS 0x0007
0x0285 WM_IME_SELECT WM_SETFONT 0x0030
0x0286 WM_IME_CHAR WM_SETHOTKEY 0x0032
0x0288 WM_IME_REQUEST WM_SETICON 0x0080
0x0290 WM_IME_KEYDOWN WM_SETREDRAW 0x000B
0x0291 WM_IME_KEYUP WM_SETTEXT 0x000C
0x02A1 WM_MOUSEHOVER WM_SETTINGCHANGE 0x001A
0x02A3 WM_MOUSELEAVE WM_SHOWWINDOW 0x0018
0x02A0 WM_NCMOUSEHOVER WM_SIZE 0x0005
0x02A2 WM_NCMOUSELEAVE WM_SIZECLIPBOARD 0x030B
0x02B1 WM_WTSSESSION_CHANGE WM_SIZING 0x0214
0x02C0 WM_TABLET_FIRST WM_SPOOLERSTATUS 0x002A
0x02DF WM_TABLET_LAST WM_STYLECHANGED 0x007D
0x0300 WM_CUT WM_STYLECHANGING 0x007C
0x0301 WM_COPY WM_SYNCPAINT 0x0088
0x0302 WM_PASTE WM_SYSCHAR 0x0106
0x0303 WM_CLEAR WM_SYSCOLORCHANGE 0x0015
0x0304 WM_UNDO WM_SYSCOMMAND 0x0112
0x0305 WM_RENDERFORMAT WM_SYSDEADCHAR 0x0107
0x0306 WM_RENDERALLFORMATS WM_SYSKEYDOWN 0x0104
0x0307 WM_DESTROYCLIPBOARD WM_SYSKEYUP 0x0105
0x0308 WM_DRAWCLIPBOARD WM_TABLET_FIRST 0x02C0
0x0309 WM_PAINTCLIPBOARD WM_TABLET_LAST 0x02DF
0x030A WM_VSCROLLCLIPBOARD WM_TCARD 0x0052
0x030B WM_SIZECLIPBOARD WM_THEMECHANGED 0x031A
0x030C WM_ASKCBFORMATNAME WM_TIMECHANGE 0x001E
0x030D WM_CHANGECBCHAIN WM_TIMER 0x0113
0x030E WM_HSCROLLCLIPBOARD WM_UNDO 0x0304
0x030F WM_QUERYNEWPALETTE WM_UNICHAR 0x0109
0x0310 WM_PALETTEISCHANGING WM_UNINITMENUPOPUP 0x0125
0x0311 WM_PALETTECHANGED WM_UPDATEUISTATE 0x0128
0x0312 WM_HOTKEY WM_USER 0x0400
0x0317 WM_PRINT WM_USERCHANGED 0x0054
0x0318 WM_PRINTCLIENT WM_VKEYTOITEM 0x002E
0x0319 WM_APPCOMMAND WM_VSCROLL 0x0115
0x031A WM_THEMECHANGED WM_VSCROLLCLIPBOARD 0x030A
0x0358 WM_HANDHELDFIRST WM_WINDOWPOSCHANGED 0x0047
0x035F WM_HANDHELDLAST WM_WINDOWPOSCHANGING 0x0046
0x0360 WM_AFXFIRST WM_WININICHANGE 0x001A
0x037F WM_AFXLAST WM_WTSSESSION_CHANGE 0x02B1
0x0380 WM_PENWINFIRST WM_XBUTTONDBLCLK 0x020D
0x038F WM_PENWINLAST WM_XBUTTONDOWN 0x020B
0x0400 WM_USER WM_XBUTTONUP 0x020C
0x8000 WM_APP