前世为婢 全文阅读:三字经全文带拼音

来源:百度文库 编辑:都市新闻网 时间:2020/01/19 21:49:16
三字经全文带拼音

rén zhī chū  xìng běn shàn人  之  初 ,  性  本  善。xìng xiāng jìn  xí xiāng yuǎn性  相  近 ,  习  相  远。 gǒu  bú jiào  xìng nǎi qiān 苟  不  教 ,  性  乃  迁。jiào zhī dào  guì yǐ zhuān 教  之  道 ,  贵  以  专。 xī  mèng mǔ   zé lín chǔ 昔  孟  母 , 择  邻  处。 zǐ  bù xué   duàn jī zhù 子  不  学 , 断  机  杼。 dòu yān shān  yǒu yì fāng 窦  燕  山 , 有  义  方。 jiào wǔ  zǐ   míng jù yáng 教  五  子 , 名  俱  扬。yǎng bú jiào  fù zhī guò 养  不  教 , 父  之  过。 jiào bù yán  shī zhī duò 教  不  严 , 师  之  惰。 zǐ  bù xué  fēi suǒ  yí 子  不  学 , 非  所  宜。 yòu  bù xué  lǎo  hé wéi 幼  不  学 , 老  何  为。 yù  bù zhuó  bù chéng qì 玉  不  琢 , 不  成  器。 rén  bù  xué  bù  zhī yì 人  不  学 , 不  知  义。 wèi rén  zǐ  fāng shào shí 为  人  子 , 方  少  时。 qīn shī yǒu   xí  lǐ  yí 亲  师  友 , 习  礼  仪。 xiāng jiǔ líng  néng wēn xí 香  九  龄 , 能  温  席。 xiào yú qīn  suǒ dāng zhí 孝  于  亲 , 所  当  执。 róng sì  suì  néng ràng lí 融  四  岁 , 能  让  梨。tì  yú zhǎng  yí xiān zhī 弟  于  长 , 宜  先  知。 shǒu xiào tì   cì jiàn wén首  孝  弟 , 次  见  闻。 zhī mǒu shù  shí mǒu wén 知  某  数 , 识  某  文。 yī  ér shí  shí  ér  bǎi 一  而  十 , 十  而  百。 bǎi  ér qiān  qiān ér  wàn 百  而  千 , 千  而  万。 sān cái zhě  tiān dì rén 三  才  者 , 天  地  人。 sān guāng zhě   rì yuè xīng 三  光  者 , 日  月  星。 sān gāng zhě  jūn chén yì 三  纲  者 , 君  臣  义。 fù  zǐ qīn   fū  fù shùn 父  子  亲 , 夫  妇  顺。 yuē chūn xià  yuē qiū dōng 曰  春  夏 , 曰  秋  冬。 cǐ  sì shí  yùn  bù qióng 此  四  时 , 运  不  穷。 yuē nán běi  yuē  xī dōng曰  南  北 , 曰  西  东。cǐ  sì fāng  yìng hū zhōng 此  四  方 , 应  乎  中。 yuē shuǐ huǒ   mù jīn  tǔ 曰  水  火 , 木  金  土。 cǐ  wǔ xíng  běn hū shù 此  五  行 , 本  乎  数。 yuē rén  yì   lǐ zhì xìn 曰  仁  义 , 礼  智  信。 cǐ  wǔ cháng  bù róng wěn 此  五  常 , 不  容  紊。 dào liáng shū  mài shǔ  jì 稻  粱  菽 , 麦  黍  稷。 cǐ  liù  gǔ  rén suǒ  shí 此  六  谷 , 人  所  食。 mǎ  niú yáng  jī quǎn shǐ 马  牛  羊 , 鸡  犬  豕。 cǐ  liù chù  rén suǒ  sì 此  六  畜 , 人  所  饲。 yuē  xǐ  nù  yuē  āi  jù 曰  喜  怒 , 曰  哀  惧。ài  wù  yù   qī qíng jù 爱  恶  欲 , 七  情  具。 páo  tǔ  gé   mù shí jīn 匏  土  革 , 木  石  金。sī  yǔ zhú  nǎi  bā yīn 丝  与  竹, 乃  八  音。 gāo zēng zǔ   fù  ér shēn 高  曾  祖 , 父  而  身。shēn ér  zǐ   zǐ  ér sūn 身  而  子 , 子  而  孙。 zì  zǐ sūn   zhì xuán zēng 自  子  孙 , 至  玄  曾nǎi jiǔ  zú  rén  zhī lún 乃  九  族 , 人  之  伦。fù  zǐ  ēn   fū  fù cóng 父  子  恩 , 夫  妇  从。 xiōng zé yǒu   dì  zé gōng 兄  则  友 , 弟  则  恭。zhǎng yòu xù  yǒu  yǔ péng 长  幼  序 , 友  与  朋。jūn  zé jìng  chén zé zhōng 君  则  敬 , 臣  则  忠。cǐ  shí  yì  rén suǒ tóng 此  十  义 , 人  所  同。fán xùn méng  xū jiǎng jiū 凡  训  蒙 , 须  讲  究。xiáng xùn gǔ  míng jù dòu 详  训  诂 , 明  句  读。wéi xué zhě   bì yǒu chū 为  学  者 , 必  有  初。 xiǎo xué zhōng  zhì sì shū 小  学  终 , 至  四  书。lún  yǔ zhě   èr shí piān 论  语  者 , 二  十  篇。qún  dì  zǐ   jì shàn yán 群  弟  子 , 记  善  言。 mèng zǐ zhě   qī piān zhǐ 孟  子  者 , 七  篇  止。jiǎng dào dé  shuō rén yì讲  道  德 , 说  仁  义。zuò zhōng yōng  zǐ  sī  bǐ 作  中  庸 , 子  思  笔。zhōng bù piān  yōng bú  yì 中  不  偏 , 庸  不  易。大  小  戴 , 注  礼  记。shù shèng yán  lǐ yuè  bèi 述  圣  言 , 礼  乐  备。yuē guó fēng  yuē  yǎ sòng 曰  国  风 , 曰  雅  颂。hào  sì  shī  dāng fěng yǒng 号  四  诗 , 当  讽  咏。shī  jì wáng  chūn qiū zuò 诗  既  亡 , 春  秋  作。yù  bāo biǎn  bié shàn è寓  褒  贬 , 别  善  恶。sān zhuàn zhě  yǒu gōng yáng 三  传  者 , 有  公  羊。yǒu zuǒ shì  yǒu  gǔ liáng 有  左  氏 , 有  谷  梁。jīng jì  míng  fāng dú  zǐ 经  既  明 , 方  读  子。cuō  qí  yào  jì  qí  shì撮  其  要 , 记  其  事。 wǔ  zǐ  zhě  yǒu xún yáng 五  子  者   有  荀  扬。wén zhōng zǐ  jí lǎo zhuāng 文  中  子 , 及  老  庄。jīng zǐ tōng  dú zhū  shǐ 经  子  通 , 读  诸  史。kǎo  shì xì   zhī zhōng shǐ考  世  系 , 知  终  始。zì  xī nóng  zhì huáng dì 自  羲  农 , 至  黄  帝。hào sān huáng  jū shàng shì 号  三  皇 , 居  上  世。 táng yǒu yú   hào èr  dì 唐  有  虞 , 号  二  帝。xiāng yī xùn  chēng shèng shì相  揖  逊 , 称  盛  世。xià yǒu  yǔ  shāng yǒu tāng 夏  有  禹 , 商  有  汤。zhōu wén wǔ  chēng sān wáng 周  文  武 , 称  三  王。 xià chuán zǐ  jiā tiān xià 夏  传  子 , 家  天  下。sì  bǎi zǎi  qiān xià shè 四  百  载 , 迁  夏  社。tāng fá xià  guó  hào shāng 汤  伐  夏 , 国  号  商。 liù bǎi zǎi  zhì zhòu wáng 六  百  载 , 至  纣  亡。 zhōu wǔ wáng  shǐ zhū zhòu 周  武  王 , 始  诛  纣。 bā  bǎi zǎi  zuì cháng jiǔ 八  百  载 , 最  长  久。zhōu zhé dōng  wáng gāng zhuì 周  辙  东 , 王  纲  坠。 Chěng gān gē  shàng yóu shuì逞  干  戈 , 尚  游  说。shǐ chūn qiū  zhōng zhàn guó 始  春  秋 , 终  战  国。 wǔ  bà qiáng  qī xióng chū 五  霸  强 , 七  雄  出。yíng qín  shì  shǐ jiān bìng 嬴  秦  氏 , 始  兼  并。chuán èr shì  chǔ hàn zhēng 传  二  世 , 楚  汉  争。 gāo  zǔ xīng  hàn  yè jiàn 高  祖  兴 , 汉  业  建。 zhì xiào ping  wáng mǎng cuàn 至  孝  平 , 王  莽  篡。guāng wǔ xīng  wéi dōng hàn 光  武  兴 , 为  东  汉。 sì  bǎi nián  zhōng yú xiàn四  百  年 , 终  于  献。wèi shǔ  wú  zhēng hàn dǐng 魏  蜀  吴 , 争  汉  鼎。hào sān guó   qì liǎng jìn 号  三  国 , 迄  两  晋。 song qí  jì  liáng chén chéng 宋  齐  继 , 梁  陈  承。wéi nán cháo  dū jīn líng为  南  朝 , 都  金  陵。běi yuán wèi  fēn dōng xi 北  元  魏 , 分  东  西。 yǔ  wén zhōu  yǔ  gāo qí宇  文  周 , 与  高  齐。dài zhì  suí  yì  tǔ  yǔ 迨  至  隋 , 一  土  宇。 bú  zài chuan  shī tǒng xù不  再  传 , 失  统  绪。táng gāo zǔ   qǐ  yì shī 唐  高  祖 , 起  义  师。chú suí luàn chuàng guó jī除  隋  乱 , 创  国  基。èr  shí chuán  sān bǎi zǎi 二  十  传 , 三  百  载。liáng miè zhī  guó nǎi gǎi梁  灭  之 , 国  乃  改。liáng táng jìn  jí hàn zhōu 梁  唐  晋 , 及  汉  周。chēng wǔ  dài  jiē yǒu yóu 称  五  代 , 皆  有  由。yán sòng xīng shòu zhōu shàn 炎  宋  兴 , 受  周  禅。shí  bā chuán  nán běi hùn 十  八  传 , 南  北  混。liáo yǔ  jīn  dì  hào fēn辽  与  金 , 帝  号  纷。dài miè  liáo sòng yóu cún迨  灭  辽 , 宋  犹  存。zhì yuán xīng jīn  xù xiē至  元  兴 , 金  绪   zhì yuán xīng jīn  xù xiē至  元  兴 , 金  绪  歇。yǒu sòng  shì  yì tong miè有  宋  世 , 一  同  灭。bìng zhōng guó jiān róng dí并  中  国 , 兼  戎  狄。míng tài  zǔ  jiǔ qīn shī明  太  祖 , 久  亲  师。chuán jiàn wén fāng sì  sì传  建  文 , 方  四  祀。qiān běi jīng  yǒng lè  sì迁  北  京 , 永  乐  嗣。dài chóng zhēn  méi shān shì迨  崇  祯 , 煤  山  逝。qīng tài  zǔ  yīng jǐng mìng 清  太  祖 , 膺  景  命。 jìng sì  fāng  kè  dà dìng 靖  四  方 , 克  大  定。 zhì xuān tǒng  nǎi dà tóng至  宣  统 , 乃  大  同。shí  èr  shì qīng zuò zhōng十  二  世 , 清  祚  终。dú  shǐ zhě  kǎo shí lù 读  史  者 , 考  实  录。 tōng gǔ  jīn  ruò qīn  mù通  古  今 , 若  亲  目。kǒu  ér  song  xīn ér wéi 口  而  诵 , 心  而  维。 cháo yú  sī  xī  yú  sī 朝  于  斯 , 夕  于  斯。xī zhòng  ní  shī xiàng tuó 昔  仲  尼 , 师  项  橐。gǔ shèng xián shàng qín xué古  圣  贤 , 尚  勤  学。zhào zhōng ling  dú  lǔ lún 赵  中  令 , 读  鲁  论。bǐ  jì  shì  xué qiě qín 彼  既  仕 , 学  且  勤。pī  pú  biān xiāo zhú jiǎn 披  蒲  编 , 削  竹  简。bǐ  wú  shū qiě zhī miǎn 彼  无  书 , 且  知  勉。 tóu xuán liáng zhuī cì  gǔ 头  悬  梁 , 锥  刺  股。bǐ  bú  jiào  zì qín  kǔ彼  不  教 , 自  勤  苦。rú  náng yíng  rú yìng xuě 如  囊  萤 , 如  映  雪。jiā  suī  pín  xué bú chuò 家  虽  贫 , 学  不  辍。 rú  fù  xīn  rú guà jiǎo 如  负  薪 , 如  挂  角。 shēn suī  láo  yóu kǔ zhuó身  虽  劳 , 犹  苦  卓。sū  lǎo  quán  èr  shí qī 苏  老  泉 , 二  十  七。 shǐ  fā  fèn  dú shū  jí始  发  奋 , 读  书  籍。bǐ  jì  lǎo  yóu huǐ chí 彼  既  老 , 犹  悔  迟。ěr  xiǎo shēng yí zǎo  sī 尔  小  生 , 宜  早  思。 ruò liáng hào  bā shí  èr 若  梁  灏 , 八  十  二。duì  dà  tíng  kuí duō  shì 对  大  廷 , 魁  多  士。bǐ  jì chéng zhòng chēng yì 彼  既  成 , 众  称  异。ěr  xiǎo shēng  yí  lì  zhì 尔  小  生 , 宜  立  志。yíng bā  suì néng yǒng shī 莹  八  岁 , 能  咏  诗。mì  qī  suì néng fù  qí 泌  七  岁 , 能  赋  棋。bǐ  yǐng  wù  rén chēng qí 彼  颖  悟 , 人  称  奇。ěr  yòu  xué  dāng xiào zhī 尔  幼  学 , 当  效  之。cài  wén  jī  néng biàn qín 蔡  文  姬 , 能  辨  琴。xiè dào  yùn  néng yǒng yín 谢  道  韫 , 能  咏  吟。bǐ  nǚ  zǐ  qiě cōng mǐn 彼  女  子 , 且  聪  敏。ěr  nán  zǐ  dāng zì jǐng 尔  男  子 , 当  自  警。 táng liú yàn  fāng qī  suì 唐  刘  晏 , 方  七  岁。jǔ  shén tóng  zuò zhèng zì 举  神  童 , 作  正  字。bǐ  suī  yòu  shēn yǐ  shì 彼  虽  幼 , 身  已  仕。ěr  yòu  xué  miǎn ér  zhì 尔  幼  学 , 勉  而  致。yǒu  wéi zhě  yì ruò  shì 有  为  者 , 亦  若  是。quǎn shǒu  yè  jī  sī chén犬  守  夜 , 鸡  司  晨。gǒu  bù  xué  hé wéi  rén 苟  不  学 , 曷  为  人。cán  tǔ  sī  fēng niàng mì蚕  吐  丝 , 蜂  酿  蜜。rén  bù  xué  bù  rú  wù 人  不  学 , 不  如  物。 yòu  ér  xué zhuàng ér xíng 幼  而  学 , 壮  而  行。 shàng zhì jūn  xià  zé  mín 上  致  君 , 下  泽  民。yáng míng shēng  xiǎn fù  mǔ 扬  名  声 , 显  父  母。 guāng yú  qián  yù  yú  hòu 光  于  前 , 裕  于  后。 rén  yí  zǐ  jīn mǎn yíng人  遗  子 , 金  满  赢。wǒ  jiào  zǐ  wéi yì jīng 我  教  子 , 惟  一  经。qín  yǒu gōng  xì  wú  yì 勤  有  功 , 戏  无  益。 jiè zhī  zāi  yí miǎn lì 戒  之  哉 , 宜  勉  力。